PAGE TOP
skip to


This Page is HomeCorporate ProfileCorporate Data

Corporate Data

Overview

Company Name PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Headquarters 2-8 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576, Japan
Tel: 81-3-3817-7181
Fax: 81-3-3817-7642
Founded April 1896
Established April 1950
Paid-in Capital ¥30,449 million
Net sales Consolidated:¥502,206 million, Non-consolidated:¥469,065 million  (for FY 3/23)
Employees

Consolidated:3,906(*5,812), Non-consolidated:3,353(*5,035)  (as of September 30, 2023)

*Including locally hired overseas employees and temporary employees

URL https://www.penta-ocean.co.jp/english/

Members of the Board, Audit & Supervisory Board Members and Executive Officers

Members of the Board and Audit & Supervisory Board Members

President, Chief Executive Officer and Representative Director Takuzo Shimizu
Executive Vice President, Representative Director

Kazuya Ueda

Members of the Board
*outside members
Tetsushi Noguchi
Hiroshi Watanabe
Tomoyuki Yamashita
Osamu Hidaka
Yasuhiro Kawashima*
Hidenori Takahashi*
Hokuto Nakano*
Mina Sekiguchi*
Audit & Supervisory Board Members
*outside members
Michio Inatomi
Hideaki Kuraishi*
Shin Suganami*
Hisashi Takebayashi*

Executive Officers

President, Chief Executive Officer Takuzo Shimizu
Executive Vice Presidents

Kazuya Ueda

Ryoji Tahara

Senior Managing Executive Officers

Tetsushi Noguchi

Hiroshi Watanabe

Testunori Oshimo

Tomoyuki Yamashita

Shigenobu Kawasaski

Managing Executive Officers

Sho Matsuyama

Takeshi Sasaki

Toyomitsu Fujiwara

Yoshito Otsu

Toshitomo Nakamura

Koichi Seki

Kazushi Yamashita

Nario Yoshida

Masato Nakahashi

Kazuhiko Yamaguchi

Hiroto Baba

Kiyokazu Kawakami

Keiji Kondo

Makoto Mizutani

Naoki Kawanobe

Osamu Hidaka

Masami Ogura

Takeo Nakamura

Masanori Seta

Executive Officers

Haruhiro Taguchi

Nariaki Ihara

Junichi Tanigawa

Satoshi Taguchi

Shinichiro Fukushima

Kazutaka Kanbayashi

Junji Kajimoto

Toshiaki Ikushima

Masahito Tsuru

Hideaki Shimizu

Masahiro Ozaki

Takeo Kanagawa

Junichi Endo

Tomoko Sasaki

Masahiro Mino

Iku Sato

Hidetsugu Matsumoto

Kazuo Sumita

Yuichiro Nakagawa

Kazushige Saito

(As of October 1, 2023)


PAGE END