PAGE TOP
skip to


This Page is HomeCorporate ProfileCorporate Data

Corporate Data

Overview

Company Name PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Headquarters 2-8 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576, Japan
Tel: 81-3-3817-7181
Fax: 81-3-3817-7642
Founded April 1896
Established April 1950
Paid-in Capital ¥30,449 million
Net sales Consolidated:¥471,058 million, Non-consolidated:¥445,142 million  (for FY 3/21)
Employees

Consolidated:3,565(*5,570), Non-consolidated:3,046(*4,868)  (as of March 31, 2021)

*Including locally hired overseas employees and temporary employees

URL https://www.penta-ocean.co.jp/english/

Members of the Board, Audit & Supervisory Board Members and Executive Officers

Members of the Board and Audit & Supervisory Board Members

President, Chief Executive Officer and Representative Director Takuzo Shimizu
Executive Vice President, Representative Director

Kazuya Ueda

Members of the Board
*outside members
Tetsushi Noguchi
Hiroshi Watanabe
Junji Katsumura
Tomoyuki Yamashita
Yasuhiro Kawashima*
Hidenori Takahashi*
Hokuto Nakano*
Audit & Supervisory Board Members
*outside members
Michio Inatomi
Hideaki Kuraishi*
Shin Suganami*
Kyota Shigemoto*

Executive Officers

President, Chief Executive Officer Takuzo Shimizu
Executive Vice Presidents

Kazuya Ueda

Takehiko Fujita

Shuhei Kazusa

Senior Managing Executive Officers

Osamu Ochi

Makoto Shimoishi

Tetsushi Noguchi

Ryoji Tahara

Hiroshi Watanabe

Testunori Oshimo

Junji Katsumura

Tomoyuki Yamashita

Managing Executive Officers

Kiyoto Yoshinaga

Masahiro Fukushima

Satoshi Shimauchi

Hiroshi Maeda

Sho Matsuyama

Takeshi Sasaki

Masanori Kotsuji

Toyomitsu Fujiwara

Yoshito Otsu

Toshitomo Nakamura

Koichi Seki

Shunji Kitahashi

Kazushi Yamashita

Katsuyuki Sakurai

Shiro Matsuo

Tsunehiro Sekimoto

Executive Officers

Shin Sato

Nario Yoshida

Ikuo Tsuruta

Masato Nakahashi

Kazuhiko Yamaguchi

Hiroto Baba

Haruhiro Taguchi

Kiyokazu Kawakami

Keiji Kondo

Naoki Kawanobe

Nariaki Ihara

Junichi Tanigawa

Osamu Hidaka

Satoshi Taguchi

Shinichiro Fukushima

Kazutaka Kanbayashi

Masami Ogura

Junji Kajimoto

(As of June 25, 2021)


PAGE END