PAGE TOP
skip to


This Page is HomeCorporate ProfileCorporate Data

Corporate Data

Overview

Company Name PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Head Office 2-8 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576, Japan
Tel: 81-3-3817-7181
Fax: 81-3-3817-7642
Founded April 1896
Established April 1950
Paid-in Capital ¥30,449 million
Employees 2,840 (As of September 30, 2018)

Members of the Board, Audit & Supervisory Board Members and Executive Officers

Members of the Board and Audit & Supervisory Board Members

President, Chief Executive Officer and Representative Director Takuzo Shimizu
Executive Vice Presidents, Representative Directors

Kazuya Ueda

Akihiko Togo

Members of the Board
*outside members

Tetsushi Noguchi

Ryoji Tahara
Michio Inatomi

Hiroshi Watanabe
Tomoyuki Yamashita
Yasuhiro Kawashima*
Hidenori Takahashi*
Naoki Furuya*

Audit & Supervisory Board Members
*outside members
Takeshi Miyazono
Hironaga Fukuda*
Yoshiaki Ohashi*
Kyota Shigemoto*

Executive Officers

President, Chief Executive Officer Takuzo Shimizu
Executive Vice Presidents

Kazuya Ueda

Akihiko Togo

Takehiko Fujita

Shuhei Kazusa

Senior Managing Executive Officers

Osamu Ochi

Yuji Nakamitsu

Makoto Shimoishi

Tetsushi Noguchi

Ryoji Tahara

Managing Executive Officers

Kiyoto Yoshinaga

Masahiro Fukushima

Satoshi Shimauchi

Hiroshi Maeda

Shinichi Igarashi

Sho Matsuyama

Michio Inatomi

Takeshi Sasaki

Tetsunori Oshimo

Junji Katsumura

Hiroshi Watanabe

Masanori Kotsuji

Hiromi Furuno

Executive Officers

Hiroyuki Tsubosaki

Fujio Okada

Haruki Ogata

Hajimu Katayama

Shuichi Machida

Shunji Kitahashi

Shin Sato

Toyomitsu Fujiwara

Yoshito Otsu

Kazushi Yamashita

Toshitomo Nakamura

Tsunehiro Sekimoto

Katsuyuki Sakurai

Nario Yoshida

Tomoyuki Yamashita

Ikuo Tsuruta

Shirou Matsuo

Masato Nakahashi

Kazuhiko Yamaguchi

Hiroto Baba

(As of June 26, 2018)


PAGE END