PAGE TOP
skip to


This Page is HomeCorporate ProfileCorporate Data

Corporate Data

Overview

Company Name PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Head Office 2-8 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576, Japan
Tel: 81-3-3817-7181
Fax: 81-3-3817-7642
Founded April 1896
Established April 1950
Paid-in Capital ¥30,449 million
Employees 2,716 (As of September 30, 2017)

Members of the Board, Audit & Supervisory Board Members and Executive Officers

Members of the Board and Audit & Supervisory Board Members

President, Chief Executive Officer and Representative Director Takuzo Shimizu
Executive Vice Presidents, Representative Directors

Kunihiko Sasaki

Kazuya Ueda

Members of the Board
*outside members

Akihiko Togo

Yuji Nakamitsu
Tetsushi Noguchi

Michio Inatomi
Hiroshi Watanabe
Yasuhiro Kawashima*
Hidenori Takahashi*
Naoki Furuya*

Audit & Supervisory Board Members
*outside members
Takeshi Miyazono
Hironaga Fukuda*
Yoshiaki Ohashi*
Tatsuya Toyoshima*

Executive Officers

President, Chief Executive Officer Takuzo Shimizu
Executive Vice Presidents

Kunihiko Sasaki

Kazuya Ueda

Akihiko Togo

Senior Managing Executive Officers

Sumio Yamashita

Osamu Ochi

Yuji Nakamitsu

Takehiko Fujita

Shuhei Kazusa

Managing Executive Officers

Makoto Shimoishi

Ryoji Tahara

Kiyoto Yoshinaga

Tetsushi Noguchi

Masahiro Fukushima

Satoshi Shimauchi

Hiroshi Maeda

Shinichi Igarashi

Sho Matsuyama

Michio Inatomi

Takeshi Sasaki

Tetsunori Ooshimo

Jyunji Katsumura

Hiroshi Watanabe

Executive Officers

Takashi Nakazawa
Hiroyuki Tsubosaki
Fujio Okada

Haruki Ogata

Hajimu Katayama

Masanori Kotsuji

Hiromi Furuno

Syuichi Machida

Syunji Kitahashi

Shin Satou

Toyomitsu Fujiwara

Yoshito Otsu

Kazushi Yamashita

Toshitomo Nakamura

Tsunehiro Sekimoto

Katsuyuki Sakurai

Nario Yoshida

Tomoyuki Yamashita

Ikuo Tsuruta

(As of November 01, 2017)


PAGE END